Οι Πολιτικές μας & αναφορές για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s-2015)

Αειφορεία

Οι Πολιτικές μας & αναφορές για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s-2015)

Οι εγκεκριμένες πολιτικές εκφράζουν την δέσμευση μας προς την αειφόρο ανάπτυξη – και τα μετρήσιμα αποτελέσματα, τις πράξεις μας

Στα παρακάτω αρχεία αναλύουμε τις αρχές και τις προδιαγραφές βάσει των οποίων διαφυλάσσουμε την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας, ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος. Στις αναφορές μας, η αξιολόγηση ανά τομέα δράσης, βασίζεται στη σύγκριση με το έτος 2015 (baseline year): το έτος-ορόσημο ολοκληρωμένης προσέγγισης της βιωσιμότητας στην πράξη.